Volunteers

Logo Design: Lionel Antao & Shawn Antao (Toronto)

Graphic Logo Design: Kumiko Nakashima (Tokyo)

Website: Chihiro Nagamatsu (Toronto)

Poster/Flyer Design: Yuko Mizutani(Toronto)

TBA